Specialieji atašė LR žemės ūkio atašė LR diplomatinėje atstovybėje VFR (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 47457
Skelbimo data: 2021-06-03
Skelbimas galioja iki: 2021-06-17
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Specialieji atašė LR žemės ūkio atašė LR diplomatinėje atstovybėje VFR (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 13.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2,301.00
Darbo vieta (miestas): Nenustatyta
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
SPECIALIEJI ATAŠĖ
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO ATAŠĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖJE ATSTOVYBĖJE VOKIETIJOS FEDERACINĖJE RESPUBLIKOJE
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ministrui ir Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės vadovui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Kitos specialiosios veiklos sritys.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Dvišalio valstybinio ir ekonominio bendradarbiavimo ryšių palaikymo tarp Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos žemės ūkio ministerijos valdymo srities klausimais.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Padeda organizuoti Lietuvos Respublikos institucijų atstovų vizitus į valstybę, kurioje jis akredituotas.
6. Atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms ir interesams valstybėje ar tarptautinėje organizacijoje, kurioje jis akredituotas.
7. Bendradarbiauja ir plėtoja ryšius su Lietuvos Respublikos ir buvimo valstybės ar tarptautinėmis organizacijos, kurioje akredituotas, atstovais.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Teisėtais būdais gauna, renka ir kaupia informaciją apie valstybę ar tarptautinę organizaciją, kurioje jis akredituotas, ir teikia informaciją nustatyta tvarka.
10. Padeda organizuoti buvimo valstybės ar tarptautinės organizacijos atstovų vizitus į Lietuvos Respubliką.
11. Padeda Lietuvos Respublikos institucijų atstovams bei asocijuotų struktūrų atstovams organizuoti ir pasirengti posėdžiams bei kitiems susitikimams priskirtos srities klausimais, prireikus dalyvauja atitinkamuose posėdžiuose ir susitikimuose, kad būtų užtikrintas Lietuvos Respublikos pozicijos pristatymas ir atstovavimas.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
13. Pagal kompetenciją užsiima žemės ūkio ir maisto produktų eksporto ir investicijų skatinimo veikla, teikia pagalbą bei reikiamą informaciją tiek Lietuvos Respublikos, tiek Vokietijos Federacinės Respublikos įmonėms ir potencialiems investuotojams, siekiant dalyvauti verslo partnerių pritraukimo į Lietuvą veikloje.
14. Pagal kompetenciją teikia suderintą su ministerija informaciją Vokietijos Federacinės Respublikos suinteresuotoms institucijoms, įmonėms bei asmenims apie Lietuvos žemės ir maisto ūkį, kaimo plėtrą bei kitus susijusius klausimus, populiarina įvairius renginius, rengiamas žemės ūkio ir maisto pramonės parodas Lietuvoje, siekiant pritraukti eksponentus.
15. Pagal kompetenciją sprendžia įvairius dvišalio bendradarbiavimo žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros srityse klausimus, siekiant užtikrinti sklandų bendradarbiavimą tarp abiejų šalių institucijų ir/ar ūkio veiklos subjektų.
16. Rengia praėjusių metų darbo ataskaitą ir iki kitų metų sausio 31 d. el. paštu pateikia Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos ir tarptautinius ryšius bei eksporto skatinimą administruojantiems struktūriniams padaliniams. Ministerijos ES ir tarptautinius ryšius bei eksporto skatinimą administruojantiems padaliniams el. paštu teikia savaitės veiklos planą bei ataskaitą.
17. Pagal kompetenciją prisideda rengiant diplomatinės atstovybės metinius ekonominės veiklos planus, ataskaitas bei kitus vidaus dokumentus, naudojasi Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos (toliau – Užsienio reikalų ministerija) sukurta elektronine Lietuvos diplomatinių atstovybių ekonominės informacijos valdymo ir keitimosi priemone ir pildo ją pagal pateiktas instrukcijas.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.2. studijų kryptis – politikos mokslai (arba);
18.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);
18.4. studijų kryptis – verslas (arba);
18.5. studijų kryptis – teisė (arba);
arba:
18.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.7. darbo patirties sritis – tarptautinio bendradarbiavimo srities patirtis;
18.8. darbo patirtis srityje – 2 metai;
19. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
19.1. kalba - vokiečių;
19.2. kalbos mokėjimo lygis – C1.
20. Atitikimas kitiems reikalavimams:
20.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
21.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
21.2. organizuotumas - 4 lygis;
21.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
21.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
21.5. komunikacija - 5 lygis.
22. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
22.1. informacijos valdymas - 4 lygis;
22.2. dalykinių ryšių tinklo kūrimas - 4 lygis.
23. Profesinė kompetencija:
23.1. tarptautinių ryšių išmanymas - 4 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Jovita Rupšytė
Telefonas: +37052718216; +37067286671
El. paštas: jovita.rupsyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.