Balandžio 24 d., Antradienis


(Nr. 2017-ESO-1374) NV vidutinio slėgio dujotiekio Juodasis kel., Kalnėnų, Gurių Sodų ir kt g., Vilnius, projektavimo paslaugos ir statybos darbai

Versija spausdinimui
VPT: Skelbimo spausdinimas
 
Sk-1 tipinė forma patvirtinta
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2011 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1S-184
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2012 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 1S-212
redakcija)


UAB Verslo aptarnavimo centras
 
Juridinių asmenų registras, 303359627, P. Lukšio g. 5B, Vilnius, Tel.: (370-611) 461 93, Vita.Girniute@le.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
SKELBIMAS APIE SUPAPRASTINTĄ PIRKIMĄ

20    m.                        d. Nr.      

Pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu    
Pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu    
Darbai     
Paslaugos     
Prekės     
I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
I.1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

Oficialus pavadinimas ir kodas
  UAB Verslo aptarnavimo centras (303359627)
Perkančiosios organizacijos duomenų - pavadinimo ir kodo, patikslinimas (jei reikia)
 
Perkančiosios organizacijos padalinys - skyrius, departamentas ar kt. (jei reikia)
 
Adresas
  P. Lukšio g. 5B, Vilnius
Pašto indeksas
  LT- 08221
Šalis
  Lietuva
Kontaktiniai duomenys:
Kam: Vitai Girniūtei
Telefonas:
  (370-611) 461 93
El. paštas
  Vita.Girniute@le.lt
Faksas
 
Interneto adresas (-ai): (jei taikoma)
Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: 
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2. ADRESAS, KURIUO GALIMA GAUTI PAPILDOMOS INFORMACIJOS:
    Žr. I.1 punkte nurodytus kontaktinius duomenis   
  Kitur: prašome užpildyti A priedo I.2 punktą        
I.3 ADRESAS, KURIUO GALIMA GAUTI DOKUMENTUS:
    Žr. I.1 punkte nurodytus kontaktinius duomenis   
  Kitur: prašome užpildyti A priedo I.3 punktą         
I.4. ADRESAS, KURIUO TURI BŪTI SIUNČIAMI PASIŪLYMAI ARBA PARAIŠKOS:
    Žr. I.1 punkte nurodytus kontaktinius duomenis   
  Kitur: prašome užpildyti A priedo I.4 punktą         

I.5. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPAS IR PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS AR SRITYS
  I.5.1 VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 4STR. 1D. 1, 2 AR 3 PUNKTUOSE NURODYTOS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPAS IR PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS AR SRITYS
14  Kita Klasikinio sektoriaus įmonė, teikianti verslo aptarnavimo paslaugas.
 
Kita
Klasikinio sektoriaus įmonė, teikianti verslo aptarnavimo paslaugas.
  I.5.2. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS, VEIKIANČIOS VANDENTVARKOS, ENERGETIKOS, TRANSPORTO AR PAŠTO PASLAUGŲ SRITYJE TIPAS IR PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS AR SRITYS
Perkančioji organizacija, veikianti vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje    
 I.5.3. Ar perkančioji organizacija yra įgaliota atlikti pirkimą
  Taip          Ne     
II DALIS: PIRKIMO OBJEKTAS
II.1. PIRKIMO OBJEKTO APIBŪDINIMAS
 II.1.1 Darbų tipas (pildyti, jei perkami darbai)
   Projektavimas ir atlikimas 
II.1.2. Prekių pirkimo tipas(pildyti, jei perkamos prekės)
   
II.1.3. Paslaugų kategorija(pildyti, jei perkamos paslaugos)
   
II.1.4. Informacija apie preliminariąją sutartį:
(pildyti, jei bus sudaroma preliminarioji sutartis)
II.1.4.1. Preliminarioji sutartis sudaroma su vieninteliu tiekėju
   Taip         Ne     
II.1.4.2. Preliminarioji sutartis sudaroma su keliais tiekėjais, jų skaičius
     
II.1.4.3. Numatoma bendra pirkimo vertė per visą preliminariosios sutarties trukmę
(įrašyti numatoma vertę skaičiais be PVM)
    
II.1.5. Pirkimo pavadinimas
    (Nr. 2017-ESO-1374) NV vidutinio slėgio dujotiekio Juodasis kel., Kalnėnų, Gurių Sodų ir kt g., Vilnius, projektavimo paslaugos ir statybos darbai
II.1.6. Darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
    Juodasis kel., Kalnėnų, Gurių Sodų ir kt g., Vilnius
II.1.7. Pirkimo objekto kodai pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną (angl.:CPV)
 Pagrindinis žodynas Papildomas žodynas (jei taikoma) 
Pagrindinis objektas 45231220-3  (Dujotiekio tiesimo darbai.)  
Papildomas(-i) objektas(-ai) 71320000-7  (Inžinerinio projektavimo paslaugos.)  
II.1.8. Informacija apie subrangos (subtiekimo, subteikimo) sutarčių sudarymą:
II.1.8. 1. Informacija apie subrangos (subtiekimo, subteikimo) sutarčių sudarymą, pirkimą atliekant, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu:
Dalyvis pasiūlyme turi nurodyti, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus ketina pasitelkti  
Dalyvis pasiūlyme turi nurodyti sutarties dalį, kurią ketina pagal subrangos sutartį perduoti vykdyti trečiosioms
šalimis taip pat subrangos sutarčių, kurioms jie siūlomi, dalyką. (jei taikoma) 
II.1.8.2. Informacija apie subrangos (subtiekimo, subteikimo) sutarčių sudarymą, pirkimą atliekant, vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu:
Dalyvis pasiūlyme turi nurodyti sutarties dalį, kurią ketina pagal subrangos sutartį perduoti vykdyti trečiosioms šalimis, ir visus siūlomus subrangovus, taip pat subrangos sutarčių, kurioms jie siūlomi, dalyką. (jei taikoma) 
Dalyvis turi nurodyti visus su subrangovais susijusius pokyčius, atsiradusius vykdant sutartį. (jei taikoma) 
Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas gali įpareigoti konkurso laimėtoją visas arba kai kurias subrangos sutartis sudaryti vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo III skyriaus nuostatomis.  

Konkurso laimėtojas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo III skyriaus nuostatomis, privalo perduoti vykdyti subrangovams toliau nurodytą sutarties dalį:
mažiausia procentinė sutarties vertės dalis, (%) 
didžiausia procentinė sutarties vertės dalis, (%) 
(Didžiausia procentinė dalis negali viršyti 30 % sutarties vertės)
Konkurso laimėtojas privalo nurodyti sutarties dalį(-is), kurią(-ias) ketina perduoti vykdyti subrangovams ir kuri (-ios) viršija nustatytą procentinį dydį, taip pat nurodyti jau nustatytus subrangovus. (jei taikoma)  
II.1.9. Pirkimo objekto suskirstymas į dalis, kurių kiekvienai bus sudaroma pirkimo sutartis
   Taip        Ne   
Jei taip, pasiūlymai turi būti teikiami: (pažymėkite tik vieną langelį):
  Vienai daliai Vienai, kelioms ar visoms dalims Visoms dalims
II.1.10. Ar leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus
   Taip        Ne   
II.2. APIMTYS
II.2.1. Atsižvelgiant į visas pirkimo objekto dalis ir pirkimo sutarčių pratęsimo galimybes, perkamų prekių kiekiai, paslaugų ar darbų apimtys. Jei pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, privaloma pateikti reikalaujamą informaciją be nuorodos į pirkimo dokumentus.
  Žemės darbai - 484 m1, dujotiekio ir fasoninių dalių montavimo darbai - 2037 m1, dujotiekio vamzdžių montavimas - 2043 m1, dujotiekio medžiagos - 171 vnt., dangų ardymas ir atstatymas - 484 m2, betranšėjis dujotiekio vamzdžių tiesimas - 1553 m1, DSRĮ su spintele montavimo darbai - 19 vnt., projektavimas ir inžinerinės paslaugos - 5 obj.
II.2.2. Galimų pirkimo sutarties pratęsimų skaičius ir laikas, kuriam pirkimo sutartis gali būti pratęsta
  Nenumatoma
II.3. SUTARTIES TRUKMĖ
  Arba: Laikotarpis mėnesiais  ir/arba dienomis 170 po sutarties sudarymo
  Arba: pradžia   ir/arba pabaiga   
II.4. Priežastys, dėl kurių preliminarioji sutartis, sudaroma gynybos ir saugumo srityje, ilgesnė nei 7 metai:
III DALIS: TEISINĖ, EKONOMINĖ, FINANSINĖ, TECHNINĖ IR PROFESINĖ INFORMACIJA
III.1. SU SUTARTIMI SUSIJUSIOS SĄLYGOS
III.1.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas
(Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, nurodyti prievolių įvykdymo užtikrinimo būdą (būdus))
  Netesybos ir delspinigiai.
III.1.2. Atsiskaitymo su tiekėju tvarka ir, jei reikia, nuoroda į atitinkamas ją reglamentuojančias pirkimo dokumentų nuostatas
  Rangovas Užsakovui pateikia elektroninę PVM sąskaitą – faktūrą, kurią Užsakovas turi apmokėti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos.
III.1.3. Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos. (Jei taikoma) (nurodomos ypatingos sąlygos, siejamos su socialinės ir aplinkos apsaugos reikalavimais. Jei pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų , atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu, nurodomos sąlygos, taikomos tiekimui, informacijos saugumui)
  
III.2. DALYVAVIMO SĄLYGOS
III.2.1. Informacija ir dokumentai, patvirtinantys ir apibūdinantys reikalaujamą tiekėjų kvalifikaciją: teisę verstis atitinkama veikla ir (arba) ekonominę ir finansinę būklę ir (arba) techninį ir profesinį pajėgumą.
  1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba Tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (-iai) ar kitas (-i) asmuo (-ys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 33 str. 1 d. 1 p. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. PATEIKIAMAS: - išrašas iš teismo sprendimo; - arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, - arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas; išduotas ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki Pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos datos (jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas). Pateikiama dokumento kopija. 2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. PATEIKIAMAS: - Išrašas iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduotas dokumentas, arba - valstybės įmonės Registrų centro išduodama pažyma apie fizinį asmenį, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis , arba - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki Pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiamos dokumentų kopijos. PASTABA: Jeigu šiame punkte nurodyti kvalifikaciją įrodantys dokumentai neteikiami, užpildoma 5 lentelė 3. Tiekėjui nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas įstatymus. PATEIKIAMA: - jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra. - jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis. - kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. ir deklaracija, užpildant Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijos priede Nr. 1 pateiktą formą, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų. 4. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra Pirkėjas, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų. PATEIKIAMA: - išrašas iš teismo sprendimo, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis; - arba atitinkamos užsienio šalies, kurioje registruotas Tiekėjas, institucijos dokumentas išduotas ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki Pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos datos (jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas) (pateikiama dokumento kopija). Tiekėjai neprivalo pateikti informacijos, kuri Pirkėjui pagal Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą ar kitus teisės aktus yra neatlygintinai prieinama Lietuvos Respublikos registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose. 5. Tiekėjas nuo 2016 m. sausio 1 d. nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami Perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius. PATEIKIAMA: Tiekėjo įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtinta laisvos formos deklaracija. 6. Tiekėjas turi patirties atliekant gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių statybos darbus. Tiekėjas per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu jis vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) įvykdė ne mažiau kaip 1 sutartį, kurios dalykas ir vykdymo sąlygos panašios, t. y. gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių statybos darbai. PATEIKIAMA: - per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) tinkamai įvykdytų sutarčių sąrašas (sutarties vykdymo metu nebuvo fiksuoti sutarties pažeidimai ar netinkamas vykdymas, nebuvo taikomos baudos ar netesybos dėl netinkamo sutarties vykdymo ir pan.), užpildant (MKRAD priedą Nr. 2). Įrodymui apie darbų atlikimą Tiekėjai pateikia užsakovų pažymas apie tai, kad darbai buvo atlikti tinkamai. Pažymose turi būti nurodyta darbų atlikimo data ir vieta, be to, ar jie buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti pažymų, kurios patvirtintų, kad darbai buvo atliekami tinkamai, kai užsakovas yra įgaliojusi organizacija. 7. Tiekėjas turi patirties atliekant gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių projektavimo paslaugas. Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu jis vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdė ne mažiau kaip 1 sutartį, kurios dalykas ir vykdymo sąlygos panašios, t.y. gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių projektavimo paslaugos. PATEIKIAMA: - per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) tinkamai įvykdytų sutarčių sąrašas (sutarties vykdymo metu nebuvo fiksuoti sutarties pažeidimai ar netinkamas vykdymas, nebuvo taikomos baudos ar netesybos dėl netinkamo sutarties vykdymo ir pan.), užpildant (MKRAD priedą Nr. 2). Įrodymui apie paslaugų suteikimą Tiekėjai pateikia: - jei Užsakovas buvo perkančioji organizacija, – jos patvirtintą pažymą, jei Užsakovas – ne perkančioji organizacija, – jo pažymą, o jos nesant – Tiekėjo deklaraciją (Tiekėjo deklaracija bus laikomas pateiktas sutarčių sąrašas). Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti pažymų, kurios patvirtintų, kad paslaugos buvo suteiktos tinkamai, kai užsakovas yra įgaliojusi organizacija. 8. Tiekėjas turi teisę verstis gamtinių dujų skirstymo sistemų iki 1,6 MPa ir jų įrenginių statybos (montavimo) darbais. PATEIKIAMA: Statybos produkcijos sertifikavimo centro (SPSC) išduoto atestato, suteikiančio teisę atlikti gamtinių dujų skirstymo sistemų iki 1,6 MPa ir jų įrenginių statybos (montavimo) darbus, arba lygiaverčio dokumento kopija. 9. Tiekėjas turi ne mažiau kaip 1 projektuotoją, turintį teisę projektuoti gamtinių dujų skirstomuosius dujotiekius ir jų įrenginius iki 1,6 MPa ir vykdyti skirstomųjų dujotiekių sistemų iki 1,6 MPa projektų vykdymo priežiūrą. PATEIKIAMA: Statybos produkcijos sertifikavimo centro (SPSC) išduoto atestato, suteikiančio teisę būti ypatingo statinio projekto vadovu arba projekto dalies vadovu ir ypatingo statinio projekto arba projekto dalies vykdymo priežiūros vadovu. Statinių grupė: inžineriniai tinklai; pogrupis: dujų (skirstomasis dujotiekis); projekto dalis: dujotiekio, arba lygiaverčio dokumento kopija. Arba ne mažiau, kaip 1 specialisto, turinčio ne žemesnį nei aukštąjį neuniversitetinį inžinerinį išsilavinimą, ne mažesnę negu 2 metų projektavimo darbų patirtį (t.y. veikla, apimanti projekto parengimą) išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją bei jo suprojektuotų objektų sąrašą, kurių objektai panašūs - Gamtinių dujų skirstomieji dujotiekiai. 10. Tiekėjas turi ne mažiau kaip 1 gamtinių dujų objektų ir įrenginių statybos (įrengimo) įmonės vadovą ar jo įgaliotą asmenį, turintį teisę organizuoti gamtinių dujų įrenginių statybos (įrengimo) darbus. PATEIKIAMA: Energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaigos išduoto galiojančio energetikos darbuotojo pažymėjimo, suteikiančio teisę organizuoti gamtinių dujų: - skirstymo sistemos įrenginių statybą (įrengimą), arba lygiaverčio dokumento kopija. 11. Tiekėjas turi ne mažiau kaip 1 gamtinių dujų įrenginius įrengiantį specialistą. PATEIKIAMA: Energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaigos išduoto galiojančio energetikos darbuotojo pažymėjimo, suteikiančio teisę specialistui įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų: - skirstymo sistemos Įrenginius, arba lygiaverčio dokumento kopija. 12. Tiekėjas turi ne mažiau kaip 2 gamtinių dujų įrenginius įrengiančius darbininkus. PATEIKIAMA: Energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaigos išduoto galiojančio energetikos darbuotojo pažymėjimo, suteikiančio teisę darbininkams įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų: - skirstymo sistemos Įrenginius, arba lygiaverčio dokumento kopija. 13. Tiekėjas turi ne mažiau kaip 1 polietileninių dujotiekių vamzdžių suvirintoją, turintį galiojančią suvirintojo kvalifikaciją. PATEIKIAMA: - polietileninių dujotiekių vamzdžių suvirintojo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (pažymėjimų, atestatų) arba lygiaverčių dokumentų kopijos; - energetikos darbuotojų sertifikavimo įstaigos išduoto galiojančio energetikos darbuotojo pažymėjimo, suteikiančio teisę darbininkui įrengti, bandyti, derinti, paleisti gamtinių dujų: - skirstymo sistemos Įrenginius, arba lygiaverčio dokumento kopija. Tiekėjo siūlomi įrengiantys specialistai tuo pačiu metu negali būti siūlomi kaip įrengiantys darbininkai ir dujotiekių vamzdžių suvirintojai.
III.2.2. Informacija ir dokumentai, patvirtinantys ir apibūdinantys reikalaujamą subrangovų, subtiekėjų,
subteikėjų kvalifikaciją: teisę verstis atitinkama veikla ir
(arba) ekonominę ir finansinę būklę ir (arba)
techninį ir profesinį pajėgumą.
  Kai pasiūlymą pateikia Tiekėjas, numatantis samdyti Subrangovus, III.2.1 dalies 1-6, 8, 10-13 punktuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus privalo atitikti Tiekėjas, o 7, 9 punktuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus privalo atitikti Tiekėjas arba Subrangovas.
III.3. SPECIALIOS DALYVAVIMO PIRKIME SĄLYGOS
III.3.1. Pirkime rezervuota teisė dalyvauti tik neįgaliųjų socialinėms įmonėms
(pildoma, jei pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 13 straipsniu arba Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 18 straipsniu)
   Taip        Ne   
III.3.2. Pirkimas bus atliekamas pagal remiamų asmenų, kurių dauguma yra neįgalieji, įdarbinimo programas
(pildoma, jei pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 13 straipsniu arba Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 18 straipsniu)
   Taip        Ne   
III.3.3. Pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus
(Jei III.3.1 ar (ir) III.3.2 punktuose arba III.3.3 punkte pažymėjote langelį „Taip“, skelbimo V.2. punkte nurodykite, kad tiekėjas privalo pagrįsti, kad jis atitinka minėtų punktų reikalavimus, pateikdamas kompetentingos institucijos išduotą dokumentą ar tiekėjo patvirtintą deklaraciją.)
   Taip        Ne   
IV DALIS: PIRKIMO PROCEDŪROS
IV.1. PROCEDŪROS RŪŠIS
   Derybų
IV.1.1. Ar pirkimas atliekamas taikant dinaminę pirkimų sistemą?
   Taip        Ne   
IV.1.2. Ar kandidatai jau yra atrinkti, kai vykdomos skelbiamos supaprastintos derybos?
   Taip        Ne   
IV.1.2. Kiek tiekėjų numatoma pakviesti dalyvauti pirkimo procedūrose, jeigu numatoma atrinkti tiekėjus, kurie teiks pasiūlymus
Skaičius   arba:  mažiausias skaičius  1   didžiausis skaičius (jei taikoma)  
Kriterijai, pagal kuriuos bus vykdoma kvalifikacinė atranka
IV.1.3. Dalyvių skaičiaus mažinimas derybų ar konkurencinio dialogo metu
Pirkimas bus vykdomas etapais laipsniškai mažinant sprendinių skaičių Taip      Ne     
IV.2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
IV.2.1. Pasiūlymų vertinimo kriterijai
mažiausios kainos    
arba
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo,    
vertinant pagal šiuos kriterijus:
(nurodyti kiekvieno kriterijaus lyginamąjį svorį, o tais atvejais, kai nenustatomi kriterijų lyginamieji svoriai,
kriterijai nurodomi mažėjančios svarbos tvarka)

arba
perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai    
(nurodyti vertinimo kriterijaus aprašymą)

IV.2.2. Ar bus rengiamas elektroninis aukcionas
   Taip        Ne   
Jei taip, papildoma informacija apie elektroninį aukcioną
  
IV.3 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
IV.3.1. Pirkimo dokumentų ar aprašomojo dokumento (konkurencinio dialogo atveju) gavimo sąlygos
Galima gauti iki  2017-06-02
Mokestis (jei nustatyta)    Valiuta 
Mokestis sumokamas perkančios organizacijos kasoje    
Mokestis sumokamas banke
Eil. Nr. Sąskaitos Nr. Banko pav. Banko skyrius Banko kodas Pastabos
           
IV.3.2. Paraiškų pateikimo terminas, nurodomas atliekant pirkimo procedūras, jeigu numatoma atrinkti tiekėjus, kurie teiks pasiūlymus
Data     Laikas (valanda ir minutės)  
IV.3.3. Pasiūlymų (pirminių pasiūlymų) pateikimo terminas
Data  2017-06-02   Laikas (valanda ir minutės)   09:00
IV.3.4. Kalba (kalbos), kuria (kuriomis) turi būti parengtas pasiūlymas ar paraiška
   Lietuvių
  Kitos kalbos  
IV.3.5. Vokų su pasiūlymais atplėšimo data, laikas ir vieta
  Data   2017-06-02   Laikas (valanda ir minutės):   09:00
  Vieta    Elektrinės g. 21, Elektrėnai, 1108 kab., CVP IS
V DALIS: KITA INFORMACIJA
V.1. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR (ARBA) PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS
  Taip        Ne  
Jei taip, nurodykite tą projektą (-us) ir (arba) programą (-as)
    
V.2. PAPILDOMA INFORMACIJA
    1. Pirkimas atliekamas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis. 2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 14 straipsnio nuostatomis, Pirkimas atliekamas kitos perkančiosios organizacijos vardu. Įgaliojusi organizacija – AB "Energijos skirstymo operatorius". Pagrindimas dėl nei 1 darbuotojo 2.1 p.: Perkami darbai yra priskiriami IV-darbų kategorijai pagal Gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklių 14.4 punktą. Atliekamų darbų pobūdis apima Didelio ir vidutinio dujų slėgio dujotiekių remontas, uždarymo įtaisų keitimas, įrenginių ardymas, dujų nuotėkio šalinimas, kai darbus atlieka viena grandis ir dirbama vienoje darbo vietoje, mažo dujų slėgio dujotiekių ir jų įrenginių, uždarymo ir kitų įtaisų, kurių skersmuo didesnis kaip 50 mm, remontas, ardymas, keitimas, dujų nuotėkio šalinimas naudojant suvirinimą ir kitus darbus gamtinių dujų aplinkoje. 2 atestuoti gamtinių dujų įrenginius įrengiantys darbininkai reikalingi dėl didelių darbo apimčių ir specialistų pamainos poreikio.  _____Projektų vadovė_____   __________   _____Vita   Girniūtė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
  (parašas)   (vardas pavardė)
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
I-1491 2017-05-02 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2018-01-01 iki 2019-12-31
I-1491 2017-05-02 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2017-07-01 iki 2017-12-31
I-1491 2015-06-23 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31
I-1491 2015-06-23 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2015-07-02 iki 2015-12-31
I-1491 2015-06-09 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2015-06-17 iki 2015-07-01
I-1491 2014-11-13 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2015-07-02 iki 2015-12-31
I-1491 2013-10-22 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2014-01-01 iki 2015-07-02
I-1491 2013-01-17 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2013-01-30 iki 2013-12-31
I-1491 2012-06-29 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2012-10-01 iki 2013-01-29
I-1491 2012-03-29 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2012-03-31 iki 2012-09-30
I-1491 2011-11-17 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2011-11-18 iki 2012-03-30
I-1491 2011-09-29 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2011-10-13 iki 2011-11-17
I-1491 2011-06-21 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2011-07-13 iki 2011-10-12
I-1491 2011-06-21 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2011-07-13 iki 2011-07-13
I-1491 2010-12-23 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2011-01-06 iki 2011-07-12
I-1491 2010-12-23 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2010-12-31 iki 2011-01-05
I-1491 2010-12-23 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2010-12-31 iki 2010-12-31
I-1491 2010-11-12 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2010-11-27 iki 2010-12-30
I-1491 2010-02-11 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2010-03-02 iki 2010-11-26
I-1491 2009-07-22 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2009-08-04 iki 2010-03-01
I-1491 2008-07-03 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2008-09-15 iki 2009-08-03
I-1491 2007-10-18 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2007-11-08 iki 2008-09-14
I-1491 2005-12-22 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2006-01-31 iki 2007-11-07
I-1491 2004-07-08 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2004-07-08 iki 2006-01-30
I-1491 2004-06-01 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2004-06-01 iki 2004-07-07
I-1491 2003-12-23 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2004-01-13 iki 2004-05-31
I-1491 2003-12-16 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2004-01-01 iki 2004-01-12
I-1491 2003-05-27 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2003-05-27 iki 2003-12-31
I-1491 2002-12-03 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2003-03-01 iki 2003-05-26
I-1491 2002-11-05 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2002-11-05 iki 2003-02-28
I-1491 2002-05-02 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2002-05-02 iki 2002-11-04
I-1491 2000-03-21 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2000-03-21 iki 2002-05-01
I-1491 2000-01-12 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2000-01-12 iki 2000-03-20
I-1491 1999-10-05 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 1999-10-05 iki 2000-01-11
I-1491 1999-06-03 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 1999-06-03 iki 1999-10-04
I-1491 1997-12-09 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 1997-12-09 iki 1999-06-02