Gegužės 27 d., Sekmadienis
Mobilaus interneto paslaugų viešasis pirkimas

Versija spausdinimui
VPT: Skelbimo skaitymas
SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ
Perkančiosios organizacijos (instiucijos) priskirtas pirkimo numeris: 186159
PERKANČIOJI ORGANIZACIJA (INSTITUCIJA) 
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (188659752)
Adresas, telefonas, faksas: Vasario 16-osios g. 14, LT- 01514   Vilnius, tel. +370 52687576, faks. +370 52194245
El.paštas: i.valiukiene@vmi.lt
Kam: Indrė Valiukienė
Interneto adresas: http://www.vmi.lt
Perkančiosios organizacijos (institucijos) tipas ir pagrindinė veiklos sritis ar sritys:  Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius . Ekonomikos ir finansiniai reikalai ;
Perkančioji organizacija (institucija) perka kitų perkančiųjų (institucijų) vardu ne
SUTARTIES OBJEKTAS
Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija (institucija) suteikė sutarčiai:  Mobilaus interneto paslaugų viešasis pirkimas
Paslaugų tipas: Telekomunikacijų paslaugos (išskyrus balso telefonijos, radijo telefonijos, telekso, radijo ieškos ir palydovinio ryšio paslaugas)
Pagrindinė teikimo vieta:  Lietuvos Respublika
NUTS kodas:  
Skelbime informuojama apie:   Viešojo pirkimo sutartį
Trumpas sutarties ar pirkimo (-ų) aprašymas: Mobilaus interneto duomenų perdavimo paslaugų kompiuteriuose viešasis pirkimas
Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)    72318000-7
Ar sutarčiai taikomas Pasaulio prekybos organizacijos susitarimas dėl vyriausybės pirkimų (GPA):   taip
Pirkimo dalijimas į dalis:  ne
Pirkimo objekto dalys, dėl kurių prašoma pateikti atskirus pasiūlymus : 
Ar leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus:  ne
Visas kiekis ar visa apimtis (įskaitant visas dalis ir pasirinkimo galimybes, jei taikoma)  Numatomas preliminarus duomenų perdavimo kompiuteryje paslaugos abonentų skaičius nuo 50 iki 140 vartotojų. Perkančioji organizacija, sutarties galiojimo metu, gali keisti abonentų skaičių, mažinti arba didinti ne daugiau kaip 20 procentų. T.y. mažiausias kiekis 40, o didžiausias 168 vartotojai.
Pasirinkimo galimybė:  ne
Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas:  Trukmė mėnesiais  36  
TEISINĖ, EKONOMINĖ, FINANSINĖ IR TECHNINĖ INFORMACIJA
Reikalaujami užstatai ir garantijos:  Už TIEKĖJO vėlavimą atlikti sutartinius įsipareigojimus numatomi delspinigiai – 0,06 procento nuo vėluojamų atlikti sutartinių įsipareigojimų, už kiekvieną pavėluotą dieną, bet ne daugiau kaip 5 procentai nuo planuojamos PASLAUGOS kainos.
Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka ir (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:  UŽSAKOVAS atsiskaito su TIEKĖJU tik už faktiškai atliktą PASLAUGOS dalį per 14 kalendorinių dienų laikotarpį nuo dienos, kai pateikiama ir pasirašoma atitinkama PVM sąskaita faktūra.
Kitos ypatinogs sąlygos, kurių reikia laikytis vykdant sutartį:  ne
Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus dėl įtraukimo į profesinius ar prekybos (verslo) registrus. Informacija ir formalumai įvertinti, ar reikalavimai yra įvykdyti: 1. TIEKĖJAS turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. TIEKĖJAS turi pateikti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją ar kitus dokumentus, patvirtinančius TIEKĖJO teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje TIEKĖJAS registruotas), išduotą dokumentą ar priesaikos deklaraciją, liudijančią TIEKĖJO teisę verstis atitinkama veikla. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

2. TIEKĖJAS, kuris yra fizinis asmuo, arba TIEKĖJO, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti TIEKĖJO apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, dėl TIEKĖJO (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. TIEKĖJAS turi pateikti išrašą iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą, išduotą ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

3.TIEKĖJAS, kuris yra fizinis asmuo, arba TIEKĖJO, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. TIEKĖJAS turi nurodyti, kas jame, kaip juridiniame asmenyje, turi absoliučią balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime. Jeigu absoliučią balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime turi fizinis asmuo, turi būti pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

4. TIEKĖJAS nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties (TIEKĖJO ir kreditorių susitarimo tęsti TIEKĖJO veiklą, kai TIEKĖJAS prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Pateikiama:
A) Jeigu TIEKĖJAS yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.
Jeigu TIEKĖJAS yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavimo A papunktyje nurodytų dokumentų. UŽSAKOVAS tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.
Kitos valstybės TIEKĖJAS, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas TIEKĖJAS, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
B) TIEKĖJAS turi pateikti TIEKĖJO deklaraciją. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
(KONKURSO DOKUMENTŲ 4 priedas)

5. TIEKĖJAS, kuris yra fizinis asmuo, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl TIEKĖJO, kuris yra juridinis asmuo, per pastaruosius 5 metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus 2 ir 3 punktuose išvardytas veikas. TIEKĖJAS privalo pateikti teismo sprendimo išrašą arba pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą, išduotą ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

6. TIEKĖJAS yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra UŽSAKOVAS, reikalavimus. TIEKĖJAS laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų. Mokestinių įsipareigojimų įvykdymo įrodymui TIEKĖJAS turi pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą, išduotą ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo įrodymui pateikiama:
Jeigu TIEKĖJAS yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. UŽSAKOVAS tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.
Jeigu TIEKĖJAS yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Kitos valstybės TIEKĖJAS, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.
Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

7. TIEKĖJAS nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį UŽSAKOVAS gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo TIEKĖJO pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieneri metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį TIEKĖJUI, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o TIEKĖJUI, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieneri metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis TIEKĖJAS, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu TIEKĖJAS, kuris yra fizinis asmuo, arba TIEKĖJO, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. TIEKĖJAS turi pateikti tiekėjo deklaraciją. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija. (KONKURSO DOKUMENTŲ 4 priedas)

Ekonominis ir finansinis pajėgumas.  Informacija ir formalumai įvertinti, ar reikalavimai yra įvykdyti:  Nereikalaujama
Techniniai pajėgumai.  Informacija ir formalumai įvertinti, ar reikalavimai yra įvykdyti:  Nereikalaujama
Rezervuotos sutartys:  ne
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys:  ne
Ar juridiniai asmenys turi nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų pavardes ir profesinę kvalifikaciją?  ne
PROCEDŪRA
Procedūros rūšis:  1. Atvira
Sutarties sudarymo kriterijai:  Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į toliau pateiktus kriterijus(kriterijai turėtų būti pateikiami nurodant jų lyginamąjį svorį, arba išdėstyti mažėjančios svarbos tvarka, jeigu dėl akivaizdžių priežasčių jiems negalima priskirti lyginamojo svorio)
1. Pasiūlymo kaina    Lyginamasis svoris: 50
2. Pasiūlymo kokybė    Lyginamasis svoris: 50
Bus rengiamas elektroninis aukcionas:  ne
Ankstesnis (-i) skelbimas (-i) dėl tos pačios sutarties:  ne
Prašymo pateikti dokumnentus priėmimo ir susipažinimo su dokumentais terminas:
Data: 2017-06-05    Laikas: 10:00
Imamas mokestis už dokumentus:  ne
Pasiūlymų ar prašymų leisti dalyvauti priėmimo terminas:  Data: 2017-06-06    Laikas: 10:00
Kalba (-os), kuria (-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar prašymai leisti dalyvauti:  Lietuvių;
Minimalus laikotarpis, kurio metu dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą (atvira procedūra):  dienomis: 90 (nuo pasiūlymų gavimui nustatytos dienos)
Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos:  Data:2017-06-06     Laikas: 10:45    Vieta:   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Šermukšnių g. 4, 4 kab.
Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti pasiūlymų atplėšimo procedūroje(jei reikia):  taip;     Tiekėjai ar jų atstovai
KITA INFORMACIJA
Ar tai pasikartojantis viešasis pirkimas (jei taikoma):  ne
Ar sutartis susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Bendrijos lėšomis:  ne
Papildoma informacija(jei taikoma):  Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVPIS) ir interneto adresu http://www.vmi.lt. Pirkimas atliekamas elektroninėmis priemonėmis.
Apskundimo procedūra
Tiksli informacija dėl skundų pateikimo termino(-ų):
Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka
Šio skelbimo išsiuntimo data:  2017-04-21
Nr. Patvirtinimo data Teisės aktas
I-1491 2017-05-02 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2018-01-01 iki 2019-12-31
I-1491 2017-05-02 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2017-07-01 iki 2017-12-31
I-1491 2015-06-23 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31
I-1491 2015-06-23 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2015-07-02 iki 2015-12-31
I-1491 2015-06-09 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2015-06-17 iki 2015-07-01
I-1491 2014-11-13 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2015-07-02 iki 2015-12-31
I-1491 2013-10-22 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2014-01-01 iki 2015-07-02
I-1491 2013-01-17 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2013-01-30 iki 2013-12-31
I-1491 2012-06-29 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2012-10-01 iki 2013-01-29
I-1491 2012-03-29 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2012-03-31 iki 2012-09-30
I-1491 2011-11-17 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2011-11-18 iki 2012-03-30
I-1491 2011-09-29 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2011-10-13 iki 2011-11-17
I-1491 2011-06-21 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2011-07-13 iki 2011-10-12
I-1491 2011-06-21 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2011-07-13 iki 2011-07-13
I-1491 2010-12-23 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2011-01-06 iki 2011-07-12
I-1491 2010-12-23 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2010-12-31 iki 2011-01-05
I-1491 2010-12-23 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2010-12-31 iki 2010-12-31
I-1491 2010-11-12 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2010-11-27 iki 2010-12-30
I-1491 2010-02-11 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2010-03-02 iki 2010-11-26
I-1491 2009-07-22 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2009-08-04 iki 2010-03-01
I-1491 2008-07-03 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2008-09-15 iki 2009-08-03
I-1491 2007-10-18 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2007-11-08 iki 2008-09-14
I-1491 2005-12-22 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2006-01-31 iki 2007-11-07
I-1491 2004-07-08 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2004-07-08 iki 2006-01-30
I-1491 2004-06-01 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2004-06-01 iki 2004-07-07
I-1491 2003-12-23 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2004-01-13 iki 2004-05-31
I-1491 2003-12-16 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2004-01-01 iki 2004-01-12
I-1491 2003-05-27 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2003-05-27 iki 2003-12-31
I-1491 2002-12-03 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2003-03-01 iki 2003-05-26
I-1491 2002-11-05 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2002-11-05 iki 2003-02-28
I-1491 2002-05-02 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2002-05-02 iki 2002-11-04
I-1491 2000-03-21 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2000-03-21 iki 2002-05-01
I-1491 2000-01-12 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 2000-01-12 iki 2000-03-20
I-1491 1999-10-05 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 1999-10-05 iki 2000-01-11
I-1491 1999-06-03 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 1999-06-03 iki 1999-10-04
I-1491 1997-12-09 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktuali redakcija nuo 1997-12-09 iki 1999-06-02