Vasario 27 d., Pirmadienis

Naujausi teisės aktai

Verslo įmonės veiklą ir jos efektyvumą įtakoja skirtingi veiksniai – ekonominiai, socialiniai, visuomeniniai, politiniai, teisiniai ir dar daug kitų. Tačiau būtent teisiniai veiksniai, kuriuos sąlygoja valstybės teisinė sistema, yra tie, kurie gali labiausiai paveikti verslo įmonės ateitį ir veiklos rezultatus. Todėl būtina yra sekti naujausius priimamus įstatymus bei teisės aktus ir netgi jų projektus. Taip galėsite žinoti, kokių pakeitimų teisinėje sistemoje galite tikėtis, kaip koreguoti savo planus bei kokių tikėtis rezultatus.

Tinklalapyje LRvalstybe.lt nuolat skelbiami visi naujausi teisės aktai bei jų projektai – užsukite kasdien ir niekuomet nenustebsite, išgirdę apie greit įsigaliosiantį teisės aktą, nes apie jį jau žinosite.


» Farmacijos ástatymo Nr. X-709 50 straipsnio pakeitimo projektas

» Seimo nutarimo ¥Dël Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. balandþio 24 d. nutarimo ...

» Ástatymo ¥Dël Estijos Respublikos Vyriausybës, Latvijos Respublikos Vyriausybës ...

» Ástatymo ¥Dël Europos Bendrijos bei jos valstybiø nariø ir Pietø Afrikos ...

» Atliekø tvarkymo ástatymo Nr. VIII-787 34(23) straipsnio pakeitimo ástatymo projektas...

» Baudþiamojo proceso kodekso 3(1), 43, 214, 220 straipsniø pakeitimo ástatymo projektas...

» Civilinio kodekso 2.26 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas

» Atliekø tvarkymo ástatymo Nr. VIII-787 34(23) straipsnio pakeitimo ástatymo projektas...

» Psichikos sveikatos prieþiûros ástatymo Nr. I-924 16 ir 28 straipsniø pakeitimo ...

» Valstybiniø ðalpos iðmokø ástatymo Nr. I-675 12 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas...

» Seimo nutarimo ¥Dël Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. balandþio 24 d. nutarimo ...

» Valstybës politikø ir valstybës pareigûnø darbo apmokëjimo ástatymo Nr. ...

» Energetikos ástatymo Nr. IX-884 36 straipsnio pakeitimo ir papildymo 24(1) ...

» Gyventojø pajamø mokesèio ástatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas...

» Politiniø kampanijø finansavimo ir finansavimo kontrolës ástatymo Nr. IX-2428 ...