Balandžio 27 d., Ketvirtadienis

Naujausi teisės aktai

Verslo įmonės veiklą ir jos efektyvumą įtakoja skirtingi veiksniai – ekonominiai, socialiniai, visuomeniniai, politiniai, teisiniai ir dar daug kitų. Tačiau būtent teisiniai veiksniai, kuriuos sąlygoja valstybės teisinė sistema, yra tie, kurie gali labiausiai paveikti verslo įmonės ateitį ir veiklos rezultatus. Todėl būtina yra sekti naujausius priimamus įstatymus bei teisės aktus ir netgi jų projektus. Taip galėsite žinoti, kokių pakeitimų teisinėje sistemoje galite tikėtis, kaip koreguoti savo planus bei kokių tikėtis rezultatus.

Tinklalapyje LRvalstybe.lt nuolat skelbiami visi naujausi teisės aktai bei jų projektai – užsukite kasdien ir niekuomet nenustebsite, išgirdę apie greit įsigaliosiantį teisės aktą, nes apie jį jau žinosite.


» Ástatymo ¥Dël uþsienieèiø teisinës padëties´ Nr. IX-2206 pakeitimo ástatymo projektas...

» Þemës reformos ástatymo Nr. I-1607 22 straipsnio pakeitimo ástaymo projektas

» Lituanistikos ástatymo projektas

» Pakuoèiø ir pakuoèiø atliekø tvarkymo ástatymo Nr. IX-517 11 straipsnio ...

» Vieðøjø ir privaèiø interesø derinimo valstybinëje tarnyboje ástatymo Nr. ...

» Specialiøjø tyrimø tarnybos ástatymo Nr. VIII-1649 6 straipsnio pakeitimo ...

» Seimo nutarimo ¥Dël Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. ...

» Seimo nutarimo ¥Dël Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. ...

» Rinkimø á Europos Parlamentà ástatymo Nr. IX-1837 42 straipsnio pakeitimo ...

» Savivaldybiø tarybø rinkimø ástatymo Nr. I-532 39 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas...

» Prezidento rinkimø ástatymo Nr. I-28 36 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas

» Seimo rinkimø ástatymo Nr. I-2721 41 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas

» Politiniø kampanijø finansavimo ir finansavimo kontrolës ástatymo Nr. IX-2428 ...

» Ástatymo ¥Dël 1979 metø Tolimø tarpvalstybiniø oro terðalø pernaðø konvencijos ...

» Ástatymo ¥Dël 1979 metø Tolimø tarpvalstybiniø oro terðalø pernaðø konvencijos ...