Kovo 24 d., Penktadienis

Naujausi teisės aktai

Verslo įmonės veiklą ir jos efektyvumą įtakoja skirtingi veiksniai – ekonominiai, socialiniai, visuomeniniai, politiniai, teisiniai ir dar daug kitų. Tačiau būtent teisiniai veiksniai, kuriuos sąlygoja valstybės teisinė sistema, yra tie, kurie gali labiausiai paveikti verslo įmonės ateitį ir veiklos rezultatus. Todėl būtina yra sekti naujausius priimamus įstatymus bei teisės aktus ir netgi jų projektus. Taip galėsite žinoti, kokių pakeitimų teisinėje sistemoje galite tikėtis, kaip koreguoti savo planus bei kokių tikėtis rezultatus.

Tinklalapyje LRvalstybe.lt nuolat skelbiami visi naujausi teisės aktai bei jų projektai – užsukite kasdien ir niekuomet nenustebsite, išgirdę apie greit įsigaliosiantį teisės aktą, nes apie jį jau žinosite.


» Nekilnojamojo kultûros paveldo apsaugos ástatymo Nr. I-733 9 ir 17 straipsniø ...

» Nekilnojamojo kultûros paveldo apsaugos ástatymo Nr. I-733 10 straipsnio ...

» Valstybinës kultûros paveldo komisijos ástatymo Nr. IX-2453 pakeitimo ástatymo ...

» Seimo statuto ¥Dël Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 18, 20, 21, 78 ...

» Klimato kaitos valdymo finansiniø instrumentø ástatymo Nr. XI-329 10 straipsnio ...

» Administraciniø nusiþengimø kodekso 123 ir 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso ...

» Mokslo ir studijø ástatymo Nr. XI-242 17 straipsnio 1, 11 ir 13 dalies ...

» Administraciniø bylø teisenos ástatymo Nr. VIII-1029 47, 57, 100, 101, 105 ...

» Baudþiamojo proceso kodekso 8, 71(1) ir 80 straipsniø pakeitimo ástatymo projektas...

» Seimo nutarimo ¥Dël Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininko ...

» Seimo nutarimo ¥Dël Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininko ...

» Seimo nutarimo ¥Dël Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. gruodþio 23 d. nutarimo ...

» Vietos savivaldos ástatymo Nr. I-533 26 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas

» Vyriausybës ástatymo Nr. I-464 29 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas

» Seimo nutarimo ¥Dël Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininko ...