Vasario 23 d., ŠeštadienisNaujausi teisės aktai

Verslo įmonės veiklą ir jos efektyvumą įtakoja skirtingi veiksniai – ekonominiai, socialiniai, visuomeniniai, politiniai, teisiniai ir dar daug kitų. Tačiau būtent teisiniai veiksniai, kuriuos sąlygoja valstybės teisinė sistema, yra tie, kurie gali labiausiai paveikti verslo įmonės ateitį ir veiklos rezultatus. Todėl būtina yra sekti naujausius priimamus įstatymus bei teisės aktus ir netgi jų projektus. Taip galėsite žinoti, kokių pakeitimų teisinėje sistemoje galite tikėtis, kaip koreguoti savo planus bei kokių tikėtis rezultatus.

Tinklalapyje LRvalstybe.lt nuolat skelbiami visi naujausi teisės aktai bei jų projektai – užsukite kasdien ir niekuomet nenustebsite, išgirdę apie greit įsigaliosiantį teisės aktą, nes apie jį jau žinosite.


» Sveikatos draudimo ástatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas

» Administraciniø nusiþengimø kodekso 251 ir 589 straipsniø pakeitimo ástatymo projektas...

» Aplinkos apsaugos ástatymo Nr. I-2223 37 straipsnio pakeitimo ir Ástatymo ...

» Atliekø tvarkymo ástatymo Nr. VIII-787 30(2) straipsnio pakeitimo ástatymo projektas...

» Valstybinio socialinio draudimo ástatymo Nr. I-1336 10 straipsnio 7 dalies ...

» Civilinio kodekso 4.82 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas

» Vyriausiosios rinkimø komisijos ástatymo Nr. IX-985 2, 3 straipsniø ir Ástatymo ...

» Europos politiniø partijø ir Europos politiniø fondø ástatymo projektas

» Vietos savivaldos ástatymo Nr. I-533 31 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas

» Savivaldybiø tarybø rinkimø ástatymo Nr. I-532 1, 3, 10, 14, 23, 26, 28, 34, ...

» Þemës ástatymo Nr. I-446 45 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas

» Aplinkos apsaugos valstybinës kontrolës ástatymo Nr. IX-1005 50 straipsnio ...

» Vaiko teisiø apsaugos pagrindø ástatymo Nr. I-1234 2, 3, 4, 9, 12, 14, 29, 30, ...

» Seimo nutarimo ¥Dël referendumo dël Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 ...

» Administraciniø nusiþengimø kodekso 488 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas