Balandžio 20 d., ŠeštadienisNaujausi teisės aktai

Verslo įmonės veiklą ir jos efektyvumą įtakoja skirtingi veiksniai – ekonominiai, socialiniai, visuomeniniai, politiniai, teisiniai ir dar daug kitų. Tačiau būtent teisiniai veiksniai, kuriuos sąlygoja valstybės teisinė sistema, yra tie, kurie gali labiausiai paveikti verslo įmonės ateitį ir veiklos rezultatus. Todėl būtina yra sekti naujausius priimamus įstatymus bei teisės aktus ir netgi jų projektus. Taip galėsite žinoti, kokių pakeitimų teisinėje sistemoje galite tikėtis, kaip koreguoti savo planus bei kokių tikėtis rezultatus.

Tinklalapyje LRvalstybe.lt nuolat skelbiami visi naujausi teisės aktai bei jų projektai – užsukite kasdien ir niekuomet nenustebsite, išgirdę apie greit įsigaliosiantį teisės aktą, nes apie jį jau žinosite.


» Ðalpos pensijø ástatymo Nr. I-675 5, 8, 15 ir 23 straipsniø pakeitimo ástatymo projektas...

» Koncesijø ástatymo Nr. I-1510 3 ir 23 straipsniø ir 7 priedo pakeitimo ástatymo projektas...

» Pirkimø, atliekamø vandentvarkos, energetikos, transporto ar paðto paslaugø ...

» Vieðøjø pirkimø ástatymo Nr. I-1491 pakeitimo ástatymo projektas

» Ástatymo ¥Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës ir Vietnamo Socialistinës ...

» Þmoniø uþkreèiamøjø ligø profilaktikos ir kontrolës ástatymo Nr. I-1553 11 ...

» Vieðøjø pirkimø ástatymo Nr. I-1491 pakeitimo ástatymo Nr. XIII-327 2 ir 4 ...

» Gyventojø pajamø mokesèio ástatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas...

» Ástatymo ¥Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës ir Ukrainos Ministrø Kabineto ...

» Seimo nutarimo ¥Dël 2021 metø paskelbimo Marijos Gimbutienës metais´ projektas

» Socialinës paramos iðmokø atskaitos rodikliø ir bazinio bausmiø ir nuobaudø ...

» Valstybës rezervo ástatymo Nr. VIII-1908 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 ...

» Vieðøjø pirkimø ástatymo Nr. I-1491 88 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas

» Civilinio proceso kodekso 603, 626, 692 ir 755 straipsniø pakeitimo ástatymo projektas...

» Smulkiojo ir vidutinio verslo plëtros ástatymo Nr. VIII-935 2, 8 ir 9 ...