Spalio 19 d., Penktadienis

Naujausi teisės aktai

Verslo įmonės veiklą ir jos efektyvumą įtakoja skirtingi veiksniai – ekonominiai, socialiniai, visuomeniniai, politiniai, teisiniai ir dar daug kitų. Tačiau būtent teisiniai veiksniai, kuriuos sąlygoja valstybės teisinė sistema, yra tie, kurie gali labiausiai paveikti verslo įmonės ateitį ir veiklos rezultatus. Todėl būtina yra sekti naujausius priimamus įstatymus bei teisės aktus ir netgi jų projektus. Taip galėsite žinoti, kokių pakeitimų teisinėje sistemoje galite tikėtis, kaip koreguoti savo planus bei kokių tikėtis rezultatus.

Tinklalapyje LRvalstybe.lt nuolat skelbiami visi naujausi teisės aktai bei jų projektai – užsukite kasdien ir niekuomet nenustebsite, išgirdę apie greit įsigaliosiantį teisės aktą, nes apie jį jau žinosite.


» Ástatymo dël amnestijos akto projektas

» Socialiniø paslaugø ástatymo Nr. X-493 11, 13, 19 ir 31 straipsniø pakeitimo ...

» Seimo rezoliucijos ¥Dël daromo neleistino spaudimo Vyriausiajai tarnybinës ...

» Seimo rezoliucijos ¥Dël Sauliaus Skvernelio ávykdytø Lietuvos teisës aktø ...

» Vaiko teisiø apsaugos kontrolieriaus ástatymo Nr. VIII-1708 6 straipsnio ...

» Seimo kontrolieriø ástatymo Nr. VIII-950 7 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas...

» Seimo nutarimo ¥Dël Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsëjo 18 d. nutarimo ...

» Administraciniø nusiþengimø kodekso 27, 34, 420, 422, 423 ir 424 straipsniø ...

» Saugaus eismo automobiliø keliais ástatymo Nr. VIII-2043 2 ir 24 straipsniø ...

» Seimo nutarimo ¥Dël parlamentinio tyrimo dël padëties þemës ûkio sektoriuje ...

» Alkoholio kontrolës ástatymo Nr. I-857 18 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas...

» Alkoholio kontrolës ástatymo Nr. I-857 28 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas...

» Seimo nutarimo ¥Dël Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkrièio 16 d. nutarimo ...

» Sveikatos prieþiûros ástaigø ástatymo Nr. I-1367 2, 45 straipsniø pakeitimo ir ...

» Rinkimø á Europos Parlamentà ástatymo Nr. IX-1837 5, 16, 17, 18, 28, 29, 33, ...