Rugpjūčio 17 d., Ketvirtadienis

Naujausi teisės aktai

Verslo įmonės veiklą ir jos efektyvumą įtakoja skirtingi veiksniai – ekonominiai, socialiniai, visuomeniniai, politiniai, teisiniai ir dar daug kitų. Tačiau būtent teisiniai veiksniai, kuriuos sąlygoja valstybės teisinė sistema, yra tie, kurie gali labiausiai paveikti verslo įmonės ateitį ir veiklos rezultatus. Todėl būtina yra sekti naujausius priimamus įstatymus bei teisės aktus ir netgi jų projektus. Taip galėsite žinoti, kokių pakeitimų teisinėje sistemoje galite tikėtis, kaip koreguoti savo planus bei kokių tikėtis rezultatus.

Tinklalapyje LRvalstybe.lt nuolat skelbiami visi naujausi teisės aktai bei jų projektai – užsukite kasdien ir niekuomet nenustebsite, išgirdę apie greit įsigaliosiantį teisės aktą, nes apie jį jau žinosite.


» Valstybës tarnybos ástatymo Nr. VIII-1316 14 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas...

» Civilinio proceso kodekso 5 ir 49 straipsniø pakeitimo ástatymo projektas

» Administraciniø bylø teisenos ástatymo Nr. VIII-1029 5, 36 ir 55 straipsniø ...

» Administraciniø nusiþengimø kodekso Nr.XII-1869 120, 590 straipsniø pakeitimo ...

» Baudþiamojo kodekso 310 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas

» Valstybës politikø, teisëjø, valstybës pareigûnø,valstybës tarnautojø ir ...

» Saugaus eismo automobiliø keliais ástatymo Nr. VIII-2043 10 straipsnio ...

» Privaèios detektyvinës veiklos ástatymo Nr. XII-1615 6 straipsnio pakeitimo ...

» Saugios laivybos ástatymo Nr. VIII-1897 40 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas...

» Anglies dioksido geologinio saugojimo ástatymo Nr. XI-1550 11 straipsnio ...

» Reklamos ástatymo Nr. VIII-1871 12, 19 straipsniø pakeitimo ástatymo projektas

» Þmoniø palaikø laidojimo ástatymo Nr. X-1404 30 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas...

» Medþioklës ástatymo Nr. IX-966 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19 ...

» Saugomø gyvûnø, augalø ir grybø rûðiø ástatymo Nr. VIII-499 24 straipsnio ...

» Netauriøjø metalø lauþo ir atliekø supirkimo ástatymo Nr. IX-565 3, 4 ...