Sausio 17 d., Antradienis

Naujausi teisės aktai

Verslo įmonės veiklą ir jos efektyvumą įtakoja skirtingi veiksniai – ekonominiai, socialiniai, visuomeniniai, politiniai, teisiniai ir dar daug kitų. Tačiau būtent teisiniai veiksniai, kuriuos sąlygoja valstybės teisinė sistema, yra tie, kurie gali labiausiai paveikti verslo įmonės ateitį ir veiklos rezultatus. Todėl būtina yra sekti naujausius priimamus įstatymus bei teisės aktus ir netgi jų projektus. Taip galėsite žinoti, kokių pakeitimų teisinėje sistemoje galite tikėtis, kaip koreguoti savo planus bei kokių tikėtis rezultatus.

Tinklalapyje LRvalstybe.lt nuolat skelbiami visi naujausi teisės aktai bei jų projektai – užsukite kasdien ir niekuomet nenustebsite, išgirdę apie greit įsigaliosiantį teisės aktą, nes apie jį jau žinosite.


» Seimo nutarimo ¥Dël Etikos ir procedûrø komisijos iðvados pripaþinimo ...

» Vieðøjø ir privaèiø interesø derinimo valstybinëje tarnyboje ástatymo Nr. ...

» Valstybinio socialinio draudimo ástatymo Nr. I-1336 pakeitimo 4, 10 ir 11 ...

» Þvalgybos ástatymo Nr. VIII-1861 64 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas

» Diplomatinës tarnybos ástatymo Nr. VIII-1012 5 priedëlio pakeitimo ástatymo projektas...

» Pridëtinës vertës mokesèio ástatymo Nr. IX-751 2 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas...

» Tabako, tabako gaminiø ir su jais susijusiø gaminiø kontrolës ástatymo Nr. ...

» Paramos bûstui ásigyti ar iðsinuomoti ástatymo Nr. XII-1215 20 straipsnio ...

» Gyvûnø gerovës ir apsaugos ástatymo Nr. VIII-500 4 straipsnio pakeitimo ...

» Konstitucijos 60 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas

» Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas

» Seimo statuto ¥Dël Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 81 straipsnio ...

» Seimo nutarimo ¥Dël Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodþio 22 d. nutarimo ...

» Seimo rezoliucijos ¥Dël vaiko apsaugos nuo smurto ir vaiko visapusiðkai raidai ...

» Seimo nutarimo ¥Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuviø bendruomenës ...