Gruodžio 19 d., Trečiadienis

Naujausi teisės aktai

Verslo įmonės veiklą ir jos efektyvumą įtakoja skirtingi veiksniai – ekonominiai, socialiniai, visuomeniniai, politiniai, teisiniai ir dar daug kitų. Tačiau būtent teisiniai veiksniai, kuriuos sąlygoja valstybės teisinė sistema, yra tie, kurie gali labiausiai paveikti verslo įmonės ateitį ir veiklos rezultatus. Todėl būtina yra sekti naujausius priimamus įstatymus bei teisės aktus ir netgi jų projektus. Taip galėsite žinoti, kokių pakeitimų teisinėje sistemoje galite tikėtis, kaip koreguoti savo planus bei kokių tikėtis rezultatus.

Tinklalapyje LRvalstybe.lt nuolat skelbiami visi naujausi teisės aktai bei jų projektai – užsukite kasdien ir niekuomet nenustebsite, išgirdę apie greit įsigaliosiantį teisės aktą, nes apie jį jau žinosite.


» Ástatymo ¥Dël uþsienieèiø teisinës padëties´ Nr. IX-2206 pakeitimo ástatymo projektas...

» Baudþiamojo kodekso 199, 199(1), 199(2) ir 200 straipsniø pakeitimo ástatymo projektas...

» Kredito unijø ástatymo Nr. I-796 10, 29, 45, 51, 52 straipsniø pakeitimo ir 52, ...

» Centriniø kredito unijø ástatymo Nr. VIII-1682 5, 15, 17, 20, 30, 32 ir 42 ...

» Seimo rezoliucijos ¥Dël socialinio dialogo normalizavimo´ projektas

» Seimo nutarimo ¥Dël Lietuvos Respublikos pilieèiø gráþimo ið uþsienio ðaliø ...

» Gyvenamosios vietos deklaravimo ástatymo Nr. VIII-840 4 ir 10 straipsniø ...

» Prekybinës laivybos ástatymo Nr. I-1513 4(2) ir 8 straipsniø pakeitimo ástatymo projektas...

» Administraciniø nusiþengimø kodekso 541, 542 ir 589 straipsniø pakeitimo ...

» Administraciniø nusiþengimø kodekso 33, 38, 417, 424, 569, 573, 575, 589, 590, ...

» Træðiamøjø produktø ástatymo projektas

» Ðvietimo ástatymo Nr. I-1489 41 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas

» Elektros energetikos ástatymo Nr. VIII-1881 2, 16, 22, 34, 40, 46, 67, 74 ...

» Atsinaujinanèiø iðtekliø energetikos ástatymo Nr.  XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, ...

» Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekø tvarkymo ástatymo Nr. X-764 2, 3, 6, 9, ...