Birželio 24 d., Šeštadienis

Naujausi teisės aktai

Verslo įmonės veiklą ir jos efektyvumą įtakoja skirtingi veiksniai – ekonominiai, socialiniai, visuomeniniai, politiniai, teisiniai ir dar daug kitų. Tačiau būtent teisiniai veiksniai, kuriuos sąlygoja valstybės teisinė sistema, yra tie, kurie gali labiausiai paveikti verslo įmonės ateitį ir veiklos rezultatus. Todėl būtina yra sekti naujausius priimamus įstatymus bei teisės aktus ir netgi jų projektus. Taip galėsite žinoti, kokių pakeitimų teisinėje sistemoje galite tikėtis, kaip koreguoti savo planus bei kokių tikėtis rezultatus.

Tinklalapyje LRvalstybe.lt nuolat skelbiami visi naujausi teisės aktai bei jų projektai – užsukite kasdien ir niekuomet nenustebsite, išgirdę apie greit įsigaliosiantį teisės aktą, nes apie jį jau žinosite.


» Neágaliøjø socialinës integracijos ástatymo Nr. I-2044 16 straipsnio pakeitimo ...

» Lygiø galimybiø ástatymo Nr. IX-1826 1 ir 16 straipsniø pakeitimo ir Ástatymo ...

» Dizaino ástatymo Nr. IX-1181 2, 16, 51(1) straipsniø pakeitimo ástatymo projektas...

» Patentø ástatymo Nr. I-372 2 ir 14 straipsniø pakeitimo ástatymo projektas

» Prekiø þenklø ástatymo Nr. VIII-1981 2, 11 ir 55(1) straipsniø pakeitimo ...

» Patentiniø patikëtiniø ástatymo projektas

» Mokesèiø uþ pramoninës nuosavybës objektø registravimà ástatymo Nr. IX-352 1, ...

» Seimo statuto ¥Dël Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 24, 27, 29, 44, ...

» Kolektyvinio investavimo ástatymo Nr. IX-1709 171 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas...

» Sutelktinio finansavimo ástatymo Nr. XII-2690 23 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas...

» Azartiniø loðimø ástatymo Nr. IX-325 20 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas

» Pinigø plovimo ir teroristø finansavimo prevencijos ástatymo Nr. VIII-275 ...

» Centriniø kredito unijø ástatymo Nr. VIII-1682 55 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas...

» Administraciniø nusiþengimø kodekso papildymo 236(1), 243(1), 304(1), 304(2) ...

» Bankø ástatymo Nr. IX-2085 73 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas