Gruodžio 12 d., Antradienis

Naujausi teisės aktai

Verslo įmonės veiklą ir jos efektyvumą įtakoja skirtingi veiksniai – ekonominiai, socialiniai, visuomeniniai, politiniai, teisiniai ir dar daug kitų. Tačiau būtent teisiniai veiksniai, kuriuos sąlygoja valstybės teisinė sistema, yra tie, kurie gali labiausiai paveikti verslo įmonės ateitį ir veiklos rezultatus. Todėl būtina yra sekti naujausius priimamus įstatymus bei teisės aktus ir netgi jų projektus. Taip galėsite žinoti, kokių pakeitimų teisinėje sistemoje galite tikėtis, kaip koreguoti savo planus bei kokių tikėtis rezultatus.

Tinklalapyje LRvalstybe.lt nuolat skelbiami visi naujausi teisės aktai bei jų projektai – užsukite kasdien ir niekuomet nenustebsite, išgirdę apie greit įsigaliosiantį teisės aktą, nes apie jį jau žinosite.


» Seimo nutarimo ¥Dël Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. rugsëjo 14 d. nutarimo ...

» Ðalpos pensijø ástatymo Nr. I-675 1, 4, 7, 15, 16, 24 straipsniø pakeitimo ir ...

» Ðalpos pensijø ástatymo Nr. I-675 1, 4, 7, 15, 16, 24 straipsniø pakeitimo ir ...

» Seimo nutarimo ¥Dël Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. balandþio 4 d. nutarimo ...

» Saugaus eismo automobiliø keliais ástatymo Nr. VIII-2043 13 ir 22 straipsniø ...

» Saugaus eismo automobiliø keliais ástatymo Nr. VIII-2043 20 straipsnio ...

» Baudþiamojo proceso kodekso 342, 346, 348, 365(2) ir 365(4) straipsniø ...

» Prokuratûros ástatymo Nr. I-599 1, 2, 9, 16, 19, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, ...

» Valstybiniø socialinio draudimo pensijø ástatymo Nr. I-549 pakeitimo ástatymo ...

» Valstybinio socialinio draudimo ástatymo Nr. I-1336 32 ir 41 straipsniø ...

» Gyventojø pajamø mokesèio ástatymo Nr. IX-1007 34 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas...

» 2018 metø Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudþeto rodikliø patvirtinimo ...

» Odontologijos praktikos ástatymo Nr. I-1246 3 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas...

» Þemës ástatymo Nr. I-446 7, 8, 9 ir 32 straipsniø pakeitimo ástatymo projektas

» Tiksliniø kompensacijø ástatymo Nr. XII-2507 1 ir 7 straipsniø pakeitimo ...