Spalio 21 d., Šeštadienis

Naujausi teisės aktai

Verslo įmonės veiklą ir jos efektyvumą įtakoja skirtingi veiksniai – ekonominiai, socialiniai, visuomeniniai, politiniai, teisiniai ir dar daug kitų. Tačiau būtent teisiniai veiksniai, kuriuos sąlygoja valstybės teisinė sistema, yra tie, kurie gali labiausiai paveikti verslo įmonės ateitį ir veiklos rezultatus. Todėl būtina yra sekti naujausius priimamus įstatymus bei teisės aktus ir netgi jų projektus. Taip galėsite žinoti, kokių pakeitimų teisinėje sistemoje galite tikėtis, kaip koreguoti savo planus bei kokių tikėtis rezultatus.

Tinklalapyje LRvalstybe.lt nuolat skelbiami visi naujausi teisės aktai bei jų projektai – užsukite kasdien ir niekuomet nenustebsite, išgirdę apie greit įsigaliosiantį teisės aktą, nes apie jį jau žinosite.


» Klimato kaitos valdymo finansiniø instrumentø ástatymo Nr. XI-329 14 straipsnio ...

» Laukinës gyvûnijos ástatymo Nr. VIII-498 5, 8, 9, 20 straipsniø pakeitimo ...

» Netauriøjø metalø lauþo ir atliekø supirkimo ástatymo Nr. IX-565 3, 4 ...

» Saugomø gyvûnø, augalø ir grybø rûðiø ástatymo Nr. VIII-499 24 straipsnio ...

» Reklamos ástatymo Nr. VIII-1871 12, 19 straipsniø pakeitimo ástatymo projektas

» Þmoniø palaikø laidojimo ástatymo Nr. X-1404 30 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas...

» Saugios laivybos ástatymo Nr. VIII-1897 40 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas...

» Anglies dioksido geologinio saugojimo ástatymo Nr. XI-1550 11 straipsnio ...

» Valstybiniø socialinio draudimo pensijø ástatymo Nr. I-549 28 straipsnio ...

» Vieðojo administravimo ástatymo Nr. VIII-1234 26 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas...

» Pinigø plovimo ir teroristø finansavimo prevencijos ástatymo VIII-275 9 ...

» Azartiniø loðimø ástatymo Nr. IX-325 10, 18 ir 20 straipsniø pakeitimo ástatymo projektas...

» Baudþiamojo kodekso 220 ir 221 straipsniø pakeitimo ástatymo projektas

» Pridëtinës vertës mokesèio ástatymo Nr. IX-751 2, 58 ir 91 straipsniø pakeitimo ...

» Mokslo ir studijø ástatymo Nr. XI-242 17 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas