Birželio 22 d., Penktadienis

Naujausi teisės aktai

Verslo įmonės veiklą ir jos efektyvumą įtakoja skirtingi veiksniai – ekonominiai, socialiniai, visuomeniniai, politiniai, teisiniai ir dar daug kitų. Tačiau būtent teisiniai veiksniai, kuriuos sąlygoja valstybės teisinė sistema, yra tie, kurie gali labiausiai paveikti verslo įmonės ateitį ir veiklos rezultatus. Todėl būtina yra sekti naujausius priimamus įstatymus bei teisės aktus ir netgi jų projektus. Taip galėsite žinoti, kokių pakeitimų teisinėje sistemoje galite tikėtis, kaip koreguoti savo planus bei kokių tikėtis rezultatus.

Tinklalapyje LRvalstybe.lt nuolat skelbiami visi naujausi teisės aktai bei jų projektai – užsukite kasdien ir niekuomet nenustebsite, išgirdę apie greit įsigaliosiantį teisės aktą, nes apie jį jau žinosite.


» Kultûros centrø ástatymo Nr. IX-2395 1, 4 ir 9 straipsniø pakeitimo, Ástatymo ...

» Kultûros rëmimo fondo ástatymo Nr. X-1260 1, 2 ir 4 straipsniø pakeitimo ...

» Seimo statuto ¥Dël Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 145 straipsnio ...

» Farmacijos ástatymo Nr. X-709 2, 8, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 61, 62, 64, 65 ...

» Kriminalinës þvalgybos ástatymo Nr. XI-2234 5 ir 22 straipsniø pakeitimo ...

» Seimo nutarimo ¥Dël 2019 metø paskelbimo Jono Þemaièio- Vytauto metais´ projektas...

» Valstybës ir savivaldybës ámoniø ástatymo Nr. I-722 15 straipsnio pakeitimo ...

» Nacionaliniam saugumui uþtikrinti svarbiø objektø apsaugos ástatymo Nr. IX-1132 ...

» Valstybës ámonës Ignalinos atominës elektrinës eksploatavimo nutraukimo fondo ...

» Atsinaujinanèiø iðtekliø energetikos ástatymo Nr. XI-1375 22 ir 51 straipsniø ...

» Naftos produktø ir naftos valstybës atsargø ástatymo Nr. IX-986 1, 2, 3, 5, 11, ...

» Energetikos ástatymo Nr. IX-884 6, 9 straipsniø pakeitimo ir Ástatymo papildymo ...

» Seimo statuto ¥Dël Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 31 ir 32 ...

» Vaiko teisiø apsaugos pagrindø ástatymo Nr. I-1234 pakeitimo ástatymo Nr. ...

» Gyventojø pajamø mokesèio ástatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 ...