Balandžio 26 d., Ketvirtadienis

Naujausi teisės aktai

Verslo įmonės veiklą ir jos efektyvumą įtakoja skirtingi veiksniai – ekonominiai, socialiniai, visuomeniniai, politiniai, teisiniai ir dar daug kitų. Tačiau būtent teisiniai veiksniai, kuriuos sąlygoja valstybės teisinė sistema, yra tie, kurie gali labiausiai paveikti verslo įmonės ateitį ir veiklos rezultatus. Todėl būtina yra sekti naujausius priimamus įstatymus bei teisės aktus ir netgi jų projektus. Taip galėsite žinoti, kokių pakeitimų teisinėje sistemoje galite tikėtis, kaip koreguoti savo planus bei kokių tikėtis rezultatus.

Tinklalapyje LRvalstybe.lt nuolat skelbiami visi naujausi teisės aktai bei jų projektai – užsukite kasdien ir niekuomet nenustebsite, išgirdę apie greit įsigaliosiantį teisės aktą, nes apie jį jau žinosite.


» Seimo nutarimo ¥Dël 2019 metø paskelbimo Juozo Naujalio metais´ projektas

» Civilinio kodekso Nr. VIII-1864 4.193 straipsnio 1 dalies pakeitimo ástatymo projektas...

» Ðilumos ûkio ástatymo Nr. IX-1565 7 ir 37 straipsniø pakeitimo ástatymo projektas...

» Vietos savivaldos ástatymo Nr. I-533 3, 4, 6, 7, 14, 16, 19, 20, 24, 27, 28, ...

» Asociacijø ástatymo Nr. IX-1969 8 ir 13 straipsniø pakeitimo ástatymo projektas

» Sodininkø bendrijø ástatymo Nr. IX-1934 14, 16, 17, 18 ir 21 straipsniø ...

» Mokesèio uþ valstybinius gamtos iðteklius ástatymo Nr. I-1163 11 straipsnio ir ...

» Þmoniø palaikø laidojimo ástatymo Nr. X-1404 2, 6, 7, 11, 20, 22, 32 straipsniø ...

» Þmogaus mirties nustatymo ir kritiniø bûkliø ástatymo Nr. VIII-157 14 ...

» Ástatymo ¥Dël Europos Tarybos konvencijos dël bendros kino filmø gamybos ...

» Valstybinës darbo inspekcijos ástatymo Nr. IX-1768 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ...

» Potencialiai pavojingø árenginiø prieþiûros ástatymo Nr. I-1324 5(1) ir 10(1) ...

» Darbuotojø saugos ir sveikatos ástatymo Nr. IX-1672 2, 5, 8, 12, 21, 27, 44, ...

» Þmogaus audiniø, làsteliø, organø donorystës ir transplantacijos ástatymo Nr. ...

» Pagalbinio apvaisinimo ástatymo Nr. XII-2608 14 ir 15 straipsniø pakeitimo ...