Vasario 20 d., Antradienis

Naujausi teisės aktai

Verslo įmonės veiklą ir jos efektyvumą įtakoja skirtingi veiksniai – ekonominiai, socialiniai, visuomeniniai, politiniai, teisiniai ir dar daug kitų. Tačiau būtent teisiniai veiksniai, kuriuos sąlygoja valstybės teisinė sistema, yra tie, kurie gali labiausiai paveikti verslo įmonės ateitį ir veiklos rezultatus. Todėl būtina yra sekti naujausius priimamus įstatymus bei teisės aktus ir netgi jų projektus. Taip galėsite žinoti, kokių pakeitimų teisinėje sistemoje galite tikėtis, kaip koreguoti savo planus bei kokių tikėtis rezultatus.

Tinklalapyje LRvalstybe.lt nuolat skelbiami visi naujausi teisės aktai bei jų projektai – užsukite kasdien ir niekuomet nenustebsite, išgirdę apie greit įsigaliosiantį teisės aktą, nes apie jį jau žinosite.


» Valstybinio socialinio draudimo ástatymo Nr. I-1336 6 straipsnio 3 dalies ...

» Pakuoèiø ir pakuoèiø atliekø tvarkymo ástatymo Nr. IX-517 pakeitimo ástatymo projektas...

» Pridëtinës vertës mokesèio ástatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas...

» Baudþiamojo kodekso 68 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas

» Atliekø tvarkymo ástatymo Nr. VIII-787 34(22) straipsnio pakeitimo ástatymo projektas...

» Valstybinës kalbos ástatymo Nr. I-779 7, 14 ir 17 straipsniø pakeitimo ástatymo projektas...

» Tautiniø maþumø ástatymo projektas

» Administraciniø nusiþengimø kodekso papildymo 593(1) straipsniu ástatymo projektas...

» Kilnojamøjø kultûros vertybiø apsaugos ástatymo I-1179 13 straipsnio pakeitimo ...

» Sveikatos sistemos ástatymo I-552 12 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas

» Kultûros centrø ástatymo IX-2395 5 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas

» Dainø ðvenèiø ástatymo X-1334 7 ir 8 straipsniø pakeitimo ástatymo projektas

» Muziejø ástatymo I-930 4, 7, 71, 9, 12 ir 13 straipsniø pakeitimo ástatymo projektas...

» Transporto lengvatø ástatymo VIII-1605 5 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas

» Gyvûnø gerovës ir apsaugos ástatymo Nr. VIII-500 7 straipsnio pakeitimo ...