Rugpjūčio 21 d., Antradienis

Naujausi teisės aktai

Verslo įmonės veiklą ir jos efektyvumą įtakoja skirtingi veiksniai – ekonominiai, socialiniai, visuomeniniai, politiniai, teisiniai ir dar daug kitų. Tačiau būtent teisiniai veiksniai, kuriuos sąlygoja valstybės teisinė sistema, yra tie, kurie gali labiausiai paveikti verslo įmonės ateitį ir veiklos rezultatus. Todėl būtina yra sekti naujausius priimamus įstatymus bei teisės aktus ir netgi jų projektus. Taip galėsite žinoti, kokių pakeitimų teisinėje sistemoje galite tikėtis, kaip koreguoti savo planus bei kokių tikėtis rezultatus.

Tinklalapyje LRvalstybe.lt nuolat skelbiami visi naujausi teisės aktai bei jų projektai – užsukite kasdien ir niekuomet nenustebsite, išgirdę apie greit įsigaliosiantį teisės aktą, nes apie jį jau žinosite.


» Miðkø ástatymo Nr. I-671 3 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas

» Iðmokø vaikams ástatymo Nr. I-621 12, 17, 21 straipsniø pakeitimo ástatymo projektas...

» Seimo rezoliucijos ¥Dël Lietuvos prisijungimo prie Europos Tarybos pagrindinës ...

» Farmacijos ástatymo Nr. X-709 2, 8, 19, 33, 35, 35(1), 59(1), 68(1) straipsniø ...

» Narkotiniø ir psichotropiniø medþiagø kontrolës ástatymo Nr. VIII-602 12 ...

» Farmacijos ástatymo Nr. X-709 2, 8, 15, 17, 27, 33, 36, 39, 48, 57straipsniø ir ...

» Visuomenës informavimo ástatymo Nr. I-1418 2, 19 straipsniø ir priedo pakeitimo ...

» Baudþiamojo kodekso 178, 180, 181, 250, 252(1) straipsniø ir priedo pakeitimo ...

» Vartotojø teisiø apsaugos ástatymo Nr. I-657 40 straipsnio ir priedo pakeitimo ...

» Valstybës politikø, teisëjø, valstybës pareigûnø, valstybës tarnautojø ir ...

» Statybos ástatymo Nr. I-1240 2 ir 3 straipsniø pakeitimo ástatymo projektas

» Þemës ástatymo Nr. I-446 9 straipsnio pakeitimo ástatymo projektas

» Civilinio kodekso 6.394 ir 6.549 straipsniø pakeitimo ástatymo projektas

» Valstybës politikø, teisëjø, valstybës pareigûnø, valstybës tarnautojø ir ...

» Elektroniniø ryðiø ástatymo Nr. IX-2135 3, 7, 9, 37 straipsniø ir 2 priedo ...